HZNUOJ

Lucky?
Prob.ID Title Author Source AC/Sub Score
1021二进制加法YU, Dongwei2014杭师计算机协会第一届程序设计竞赛306/58992.36
1024剪剪剪YU, Dongwei2014杭师计算机协会第一届程序设计竞赛92/52294.95
1815CoinsYU, Dongwei7/2699.62
1816Dights ChangeYU, Dongwei3/699.77
1831致命炸弹YU, Dongwei杭州师范大学第九届程序设计竞赛31/23598.00
2041【C系列综合1】游戏达人IYU, Dongwei286/104086.36