HZNUOJ

代码神兽

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   256 MB
Submission:455     AC:272     Score:100.00

Description

    在杭师大ACM实验室中,有这样一群学长,他们认为代码神兽可以保佑他们的代码AC无bug,一天他们在互相讨论比较自己的神兽,最终他们各执己见,但是llt认为自己的神兽才是最好的,请你帮他画出神兽(行末无多余空格)。

Samples

input
output
_ _ _| |_| |_ | / \ | | _ | |___ __| __| |___ | |_ | _| |__ _ __| |_| |_|

Author

YANG, Changlin