HZNUOJ

整数的个数

Tags:   
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   256 MB
Submission:683     AC:618     Score:76.40

Description

给定k(1<k<100)个正整数,其中每个数都是大于等于1,小于等于10的数。写程序计算给定的k个正整数中,1,5和10出现的次数。

Input

输入有两行:第一行包含一个正整数k,第二行包含k个正整数,每两个正整数用一个空格分开。

Output

输出有三行,第一行为1出现的次数,,第二行为5出现的次数,第三行为10出现的次数。

Samples

input
5 1 5 8 10 5
output
1 2 1

Author

CZ