HZNUOJ

画框框

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   128 MB
Submission:880     AC:690     Score:70.32

Description

英语课实在是太无聊了,小Q就用电脑画起了正方形。现在你也跟他一起画吧!

Input

输入在一行中给出正方形边长N(3<=N<=21)和组成正方形边的某种字符C,间隔一个空格。

Output

输出由给定字符C画出的正方形。但是注意到行间距比列间距大,所以为了让结果看上去更像正方形,我们输出的行数实际上是列数的50%(四舍五入取整)。

Samples

input
10 a
output
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

Author

SHEN, Linjie