HZNUOJ

【C系列5.13】指针专题之矩阵转置

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   32 MB
Submission:3021     AC:1306     Score:35.14

Description

Alex最近又喜欢上了矩阵转置游戏,这个游戏非常简单,将一个3*3的矩阵转置即可。现在,请你用指针写一个程序来实现矩阵转置功能。

Input

输入包含多组测试数据,对于每组测试数据,包含一个3*3的矩阵,每个元素的值都在0到9之间。

Output

一个转置后的3*3的矩阵。每组测试数据之间用一个空行隔开。

Samples

input
1 2 3 4 5 6 7 8 9
output
1 4 7 2 5 8 3 6 9

Author

SHEN, Jingyi