HZNUOJ

【C系列5.4】指针专题之分割字符串

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   32 MB
Submission:4582     AC:1470     Score:30.27

Description

Alex的好朋友都去生猴子了,所以她只好百无聊赖地继续玩字符串游戏。输入一个长度不超过10000的字符串,字符串中只含字母和空格,空格用于分隔单词,请将字符串中用空格分隔的单词输出来。

Input

输入含多组测试数据,每组占一行,是一个长度不超过10000的字符串,只含字母和空格。

Output

将字符串中用空格分隔的单词输出来,每个单词一行。

每组测试数据之间用空行隔开。

Samples

input
Hello world
output
Hello world

Author

SHEN, Jingyi