HZNUOJ

【C系列2.6】八进制数

Tags:     123456
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   32 MB
Submission:3901     AC:2570     Score:10.00

Description

yl特别喜欢数电,一天zry问他十进制数怎么转化成八进制数。yl觉得太简单了并不想理他,于是把问题丢给了你。

Input

第一行输入一个T,代表有T组测试数据。

每组测试数据输入一个十进制数n。

Output

对应的八进制数。

Samples

input
1 34
output
42

Author

LIN, Ouya