HZNUOJ

WA Jiana的游戏

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   64 MB
Submission:857     AC:291     Score:84.63

Description

WA Jiana在ACM队的代号是188(kg)。188很喜欢边吃边捣鼓各种小游戏。

近两天,她听说软工班的短学期在做贪吃蛇小游戏,这让贪吃的她很心动。她也很想做一个这样的小游戏,但是贪吃蛇实在是太高端了她不会写,于是她挑了一个更简单的游戏——数独。

数独的游戏规则如下:用1~9内的数字填充一个9×9的矩阵,要求填充完后每行都恰好用到1~9中的每个一个数字(位置不限),每列也恰好用到1~9中的每个数字(位置不限)。同时,每个3×3的九宫格(9×9的矩阵可恰好划分出9个九宫格,即下图的5个黄色区域和4个白色区域)也要恰好用到1~9中的每个数字(位置不限)。


总是WA的她发现就算是数独对她来说都太困难了,她写的数独判断程序总是一言不合就WA掉,这让她很苦恼(因为写程序大大占用了她吃东西的时间,于是她想请聪明的你来帮她写一个数独判定程序,好让她能把更多的时间拿来吃东西。

数独判定程序主要判断数独是否正确。

如下是一个正确的数独:

5  8  1  4  9  3  7  6  2

9  6  3  7  1  2  5  8  4 

2  7  4  8  6  5  9  3  1 

1  2  9  5  4  6  3  7  8 

4  3  6  1  8  7  2  9  5 

7  5  8  3  2  9  1  4  6 

8  9  2  6  7  1  4  5  3 

6  1  5  9  3  4  8  2  7 

3  4  7  2  5  8  6  1  9

Input

首先输入一个T,代表T组测试数据。

对于每组测试数据,输入是一个9×9的矩阵,代表填充好后的数独。矩阵中的数字均为1~9的整数。

每组输入之间有一个空行。

Output

对于每组测试数据,输出一行,若正确则为”Right”,否则为”Wrong”。

Samples

input
2 5 8 1 4 9 3 7 6 2 9 6 3 7 1 2 5 8 4 2 7 4 8 6 5 9 3 1 1 2 9 5 4 6 3 7 8 4 3 6 1 8 7 2 9 5 7 5 8 3 2 9 1 4 6 8 9 2 6 7 1 4 5 3 6 1 5 9 3 4 8 2 7 3 4 7 2 5 8 6 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8
output
Right Wrong

Hint

博客题解:https://blog.csdn.net/m0_46427179/article/details/106990640

Author

CHEN, Yupeng

Source

2016年国服院程序设计基本技能达标考核(正式)