HZNUOJ

砝码称重

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   32 MB
Submission:85     AC:29     Score:98.34

Description

设有1g2g3g5g10g20g的砝码各若干枚(其总重<=1000),

要求:

    输入方式:a1  a2  a3  a4  a5  a6(表示1g砝码有a1个,2g砝码有a2个,…,20g砝码有a6个)

    输出方式:Total=NN表示用这些砝码能称出的不同重量的个数,但不包括一个砝码也不用的情况)

    如输入:1_1_0_0_0_0   (注:下划线表示空格)

    输出:TOTAL=3  表示可以称出1g2g3g三种不同的重量。

Samples

input
1 1 0 0 0 0
output
Total=3

Source

NOIP1996提高组