HZNUOJ

整除的尾数

Tags:   wsmk可以循环阿
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   128 MB
Submission:373     AC:215     Score:90.78

Description

一个整数,只知道前几位,不知道末二位,被另一个整数除尽了,那么该数的末二位该是什么呢

Input

输入数据有若干组,每组数据包含二个整数a,b(0<a<10000, 10<b<100),若遇到0 0则处理结束

Output

对应每组数据,将满足条件的所有尾数在一行内输出,格式见样本输出。同组数据的输出,其每个尾数之间空一格,行末没有空格。

Samples

input
200 40 1992 95 0 0
output
00 40 80 15

Source

2007省赛集训队练习赛(2)