HZNUOJ

青年歌手大奖赛_评委会打分

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   128 MB
Submission:1137     AC:748     Score:66.17

Description

青年歌手大奖赛中,评委会给参赛选手打分。选手得分规则为去掉一个最高分和一个最低分,然后计算平均得分,请编程输出某选手的得分。

Input

输入数据有多组,每组占一行,每行的第一个数是n(2<n<100),表示评委的人数,然后是n个评委的打分。

Output

对于每组输入数据,输出选手的得分,结果保留2位小数,每组输出占一行。

Samples

input
3 99 98 97 4 100 99 98 97
output
98.00 98.50

Author

LCY

Source

HDOJ