HZNUOJ

偶数求和

Tags:
Time Limit:  1 s      Memory Limit:   128 MB
Submission:577     AC:399     Score:82.55

Description

有一个长度为n(n<=100)的数列,该数列定义为从2开始的递增有序偶数(公差为2的等差数列),现在要求你按照顺序每m个数求出一个平均值,如果最后不足m个,则以实际数量求平均值。编程输出该平均值序列。

Input

输入数据有多组,每组占一行,包含两个正整数n和m,n和m的含义如上所述。

Output

对于每组输入数据,输出一个平均值序列,每组输出占一行。

Samples

input
3 2 4 2
output
3 6 3 7

Author

LCY

Source

HDOJ